STADGAR FÖR MANJAUR INTRESSEFÖRENING


 

 image

§ 1       Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att värna om natur, kultur och de boendes intressen i området kring Manjaur,
att verka för kontakt, gemenskap och trivsel mellan föreningens medlemmar.


§ 2       Medlemskap
Medlemskap i Manjaur Intresseförening erhålles genom att till styrelsen eller utsett ombud erlägga av årsmötet fastställd avgift.

§ 3       Styrelse
Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter samt 2 ersättare som väljes av årsmötet. Mandattiden är 2 år med växelvis avgång. Ena året väljs ordförande och sekreterare och andra året kassör, vice ordförande och vice sekreterare.

§ 4       Firmatecknare
Rätt att teckna föreningen skall innehas av ordföranden jämte kassören var för sig.

§ 5       Revision
För granskning av styrelsens verksamhet och förvaltning väljs vid årsmötet 2 revisorer samt 2 ersättare.

§ 6       Årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
              

 1. Mötets stadgeenliga utlysande.
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 3. Val av 1 justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Styrelse- och kassörsberättelse.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Val av styrelse.
 8. Val av 2 ersättare för styrelseledamöterna.
 9. Val av 2 revisorer och 2 ersättare.
 10. Val av valberedning.
 11. Fastställande av medlemsavgift.
 12. Genomgång av pågående projekt.
 13. Övriga frågor

§ 7       Räkenskaper
Föreningens räkenskaper omfattar kalenderår och revisionen sker senast den 1 mars.

§ 8       Möten
Föreningen håller ordinarie årsmöte i juli månad. Extra möten hålles när så erfordras. Styrelsemöten hålles vid behov. Kallelse till årsmöte skall göras skriftligen senast 20 dagar före mötet.

§ 9       Ärendens behandling
Fråga, som medlem önskar få upptagen till behandling vid föreningens medlemsmöte, skall skriftligen insändas till föreningens ordförande senast 10 dagar före medlemsmötet. Medlem kan vid mötet föreslå, att en viss fråga upptages till behandling på medlemsmötet. Sådan fråga får ej avgöras vid mötet, utan skall bordläggas till nästkommande möte då frågan upptages på dagordningen.

§ 10       Omröstning
Rösträtt äger medlem som fyllt 15 år.
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom öppen eller sluten votering. Föreningsmötena är beslutsmässiga om minst 5 röstberättigade medlemmar är närvarande.

§ 11       Föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning skall behandlas av två på varandra följande medlemsmöten. För beslut om upplösning erfordras att minst ¾ av de i omröstningen deltagande vid varje tillfälle biträder förslaget. Då beslut om föreningens upplösning föreligger skall beslut fattas om hur föreningens tillgångar skall disponeras för att komma byns befolkning till godo.

§ 12       Ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar erfordras att 2/3 av de i omröstningen deltagande är ense om beslutet. Beslut om ändring av föreningens stadgar får endast behandlas vid ordinarie medlemsmöte.
Dessa stadgar är omarbetade och i sitt nuvarande skick antagna vid årsmötet den 19 juli 2008.